List/Grid

Tag Archives: thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định số 52/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 52/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

Nghị định số 52/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004 của Chính phủ quy định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2009