List/Grid

Tag Archives: thăm dò

Thông tư  22/2009/TT- BTNMT ngày 11/11/2009

Thông tư 22/2009/TT- BTNMT ngày 11/11/2009

Thông tư  22/2009/TT- BTNMT ngày 11/11/2009 quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí được Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993.