List/Grid

Tag Archives: thị xã

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010

Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về trách nhiệm và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước.

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 19-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Toà Án Nhân Dân

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 19-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Toà Án Nhân Dân

Luật tổ chức Toà án nhân dân đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960. Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định tổ chức các Toà án nhân dân.

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 172/2004/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xà, thành phố thuộc tỉnh.