List/Grid

Tag Archives: thẩm quyền

Nghị định của Chính Phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 /11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 /11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) về một số nguyên tắc chung, hình thức, thẩm quyền, thủ tục và việc áp dụng một số biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.