List/Grid

Tag Archives: thẩm quyền xét duyệt quy hoạch

Nghị định của Chính phủ số 68/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 68/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 68/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.