List/Grid

Tag Archives: tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009 sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTCngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.