List/Grid

Tag Archives: từ chối nhận thư điện tử quảng cáo.

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP  ngày 13/8/2008

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 8 năm 2008 về chống thư rác.