List/Grid

Tag Archives: tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo

Thông tư liên tịch số 35 /2008/TTLT-BGDĐT-BN ngày 14/07/2008

Thông tư liên tịch số 35 /2008/TTLT-BGDĐT-BN ngày 14/07/2008

Thông tư liên tịch số 35 /2008/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/07/2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện