List/Grid

Tag Archives: tổ chức bộ máy kế toán

Luật Kế  toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế  toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngy 17 tháng 6 năm 2003 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.