List/Grid

Tag Archives: Sửa đổi bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009