List/Grid

Tag Archives: sử dụng

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012

Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/12/2012 quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/01/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi  trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2008 về việc quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng Yersin.

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư 87/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 87/2008/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006

Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006

Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định về cung cấp, thu thập, xử lý, công bố và sử dụng thông tin thống kê khoa học và công nghệ, phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ.

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.

Nghị định của Chính phủ số 75/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 75/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 75/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam.