List/Grid

Tag Archives: sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.