List/Grid

Tag Archives: sử dụng phí bán đấu giá Cổ phần

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá Cổ phần.