List/Grid

Tag Archives: sử dụng đất

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 9, quận 6.

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 Quy định Phương pháp xác định giá đất và Khung giá các loại đất

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ Quy định Thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999 của Chính phủ Quy định Giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, Hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 15/1999/QH10

BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 15/1999/QH10

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.
Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân