List/Grid

Tag Archives: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 31/07/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.