List/Grid

Tag Archives: số 09/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.