List/Grid

Tag Archives: Sắc lệnh này nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của nhân dân trên báo chí và ngăn cấm những kẻ lợi dụng quyền ấy để làm phương hại đến công cuộc đấu tranh cho hoà bình

Sắc lệnh số 282-SL  ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

Sắc lệnh số 282-SL ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

SẮC LỆNH SỐ 282-SL NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1956 KÈM THEO LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiếu sắc lệnh… Read more »