List/Grid

Tag Archives: quy phạm pháp luật

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ Văn bản Quy phạm Pháp luật.

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Văn bản Quy phạm Pháp luật, số 17/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/11/1996 quy định thẩm quyền, thủ tục, và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.