List/Grid

Tag Archives: quy định quyền của người khuyết tật

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội.