List/Grid

Tag Archives: Quy chế về tạm giữ

Nghị định Số 98/2002/NĐ-CP

Nghị định Số 98/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ,tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.