List/Grid

Tag Archives: quyền tác giả

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Luật Gia Phạm sẽ đại diện tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thực hiện Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả…

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009

Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009

Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây:

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước quy định các hình thức tác phẩm được bảo hộ theo Công ước: sách; kịch; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm điêu khắc; hội họa; kiến trúc…Nhưng công ước cũng trao cho các quốc gia thành viên quyền tự chủ trong việc quyết định các hình thức tác phẩm cụ thể được bảo hộ tại nước mình. Đối tượng được bảo hộ theo Công ước Berne là các tác phẩm của các tác giả là công dân của các nước thành viên Công ước, tác phẩm của tác giả không phải là Công dân của các nước thành viên của Công ước nhưng công bố lần đầu tiên ở một nước thành viên hoặc công bố đồng thời tại một nước thành viên và một nước không phải là thành viên và tác phẩm của các tác giả không phải là công dân nhưng cư trú thường xuyên tại một nước là thành viên của Công ước. Công ước Berne còn quy định về các quyền tinh thần, quyền kinh tế của tác giả; thời hạn bảo hộ quyền tác giả; các hoạt động liên quan tới sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả; quy định về bảo vệ quyền tác giả. Công ước cũng đưa ra các quy định về chính sách liên quan tới các thành viên của Công ước, liên quan tới các nước đang phát triển; các quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm và mục đích hoạt động của hội đồng Liên Hiệp các nước thành viên Công ước Berne. Công ước Bern có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 2004.

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây:

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính Phủ ban hành quy định về chế độ nhuận bút.