List/Grid

Tag Archives: quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.