List/Grid

Tag Archives: quyền hạn cơ quan ngang Bộ

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.