List/Grid

Tag Archives: quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu.