List/Grid

Tag Archives: quyết định

Quyết định 1519/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/6/2013

Quyết định 1519/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/6/2013

Quyết định 1519/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/6/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có… Read more »

Thông báo số 86/TB-VPCP do  Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 28/02/2013

Thông báo số 86/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 28/02/2013

Thông báo số 86/TB-VPCP do  Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 28/02/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 05 năm… Read more »

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010.

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009.

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế.

Quyết định số 965/QĐ-BTP ngày 26/03/2010

Quyết định số 965/QĐ-BTP ngày 26/03/2010

Quyết định số 965/QĐ-BTP ngày 26/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính

Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 25/03/2010

Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 25/03/2010

Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế

Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010

Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010

Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp

Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 11/01/2010

Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 11/01/2010

Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 11/01/2010 của Bộ Tư pháp về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010 của Bộ Tư Pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật