List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN

Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN ngày 01/07/2008

Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN ngày 01/07/2008

Ngày 01 tháng 07 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN  về việc Phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam năm 2020.