List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/09/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/09/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBNDngày 05/09/2008 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 31/07/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.