List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 65/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành 04/08/2008 về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”