List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 48/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của mã Bưu chính Quốc gia.

Quyết định số 48/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ngày 09/07/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ngày 09/07/2008

Quyết định số  48/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2008  Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.