List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 24/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.