List/Grid

Tag Archives: Quyết định 84/2008/QĐ-UBND

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh