List/Grid

Tag Archives: Quyết định 48/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 48/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ban hành ngày 9/07/2008

Quyết định 48/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ban hành ngày 9/07/2008

Quyết định 48/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ban hành ngày 9/07/2008 ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.