List/Grid

Tag Archives: Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008 do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 30/07/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.