List/Grid

Tag Archives: Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum  về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum