List/Grid

Tag Archives: quân nhân chuyên Quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định nghĩa vụ, quyền lợi và chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.