List/Grid

Tag Archives: Quảng Ninh nhiệm kỳ 1999 – 2004

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số Đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 1999 – 2004