List/Grid

Tag Archives: quản lý nhà nước

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định số40/2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2008 phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 quy định trách nhiệm của cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam.

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2001 nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

 

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999 của Chính Phủ quy định Quản lý hợp tác với Nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính,