List/Grid

Tag Archives: phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008

Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường.