List/Grid

Tag Archives: nhu cầu công ích của xã

Quyết định 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định 58/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính.