List/Grid

Tag Archives: nhà thầu

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép Lao động cho người Nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp, Tổ chức ở Việt Nam

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Đđiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án, như: Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.