List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 86/2006/NĐ-CP

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006

Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.