List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 78/2008/NĐ-CP hệ thống tổ chức quản lý

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2008 của Chính phủ ban hành  quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương.