List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 72/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên đông, tỉnh Điện Biên.