List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 38/2006/NĐ-CP

Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006

Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006

Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006 do Chính phủ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.