List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 38/2000/NĐ-CP

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 8 năm 2000 về Thu tiền sử dụng đất