List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 185/2007/NĐ-CP

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch.