List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 136/2006/NĐ-CP 136/2006/NĐ-CP

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.