List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2001 về việc sửa đổi điều 3 quy chế trại giam(ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16 tháng 9 năm 1993 của chính phủ).