List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 59/2000/NĐ-CP

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 10 năm 2000 Quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội