List/Grid

Tag Archives: ngạch công chức

Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008

Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008

Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/09/2008 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.